Ratusz na środku rynku
W ratuszu mieści się Urząd Miasta i Gminy

Wydziały urzędu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Magdalena Zwolińska – sekretarz gminy
Wejście A, I piętro, pok. 10
tel. 68 355 59 76, sekretarz@kozuchow.pl

Sekretariat e-mail: um@kozuchow.pl

Michał Suski – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 14
tel. 68 355 59 70

Agnieszka Lewenberger – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 1
tel. 68 355 59 41

Teresa Kramczyńska – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 7
tel. 68 355 59 47

Łukasz Kortz – informatyk
Wejście A, II piętro, pok. 14
tel. 68 355 59 70

Barbara Wajman – specjalista służby bhp
Wejście A, I piętro, pok. 7, tel. 68 355 59 47

Maria Jakubowska – pomoc administracyjna
Wejście A, parter, pok. 29
tel. 68 355 59 40

Edyta Czaykowska – goniec
Wejście A, I piętro, pok. 7
Tel. 68 355 59 47,

Magdalena Zwolska – pomoc administracyjna
Wejście A, I piętro, pok. 7
Tel. 68 355 59 47

Magdalena Raszewska – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 2
Tel. 68 355 59 42

Paulina Pawłowska – pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 24
Tel. 68 355 59 74

Robert Budakowski – Komendant Straży Miejskiej
ul. 1 Maja 40, 67 – 120 Kożuchów
tel. 68 355 24 12, e-mail: strazmiejska@kozuchow.pl

Robert Psiuk – młodszy inspektor Straży Miejskiej
ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów
tel. 68 355 24 12, e-mail: strazmiejska@kozuchow.pl

Do zadań wydziału należy:

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;
 • prowadzenie spraw osobowych emerytów i rencistów urzędu;
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych;
 • zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań, uroczystości organizowanych przez burmistrza lub radę;
 • sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady, komisji w niewyodrębnionej komórce organizacyjnej – Biuro Rady zwana dalej „biurem”;
 • współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendum;
 • udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady, burmistrza;
 • przekazywanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych według właściwości do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) celem badania ich legalności;
 • przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego aktów prawa miejscowego;
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
 • prowadzenie spraw kadrowych kierowników samorządowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników;
 • prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkiem urzędu;
 • zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, oprogramowanie, materiały biurowe, czasopisma;
 • eksploatacja samochodów służbowych;
 • administrowanie systemami komputerowymi urzędu;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych środków podlegających ewidencji w urzędzie;
 • przygotowywanie wniosków burmistrza o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz odznak honorowych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;
 • prowadzenie tablic informacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu składanych oświadczeń majątkowych pracowników, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych;
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu PFRON;
 • prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk uczniowskich, studenckich, stażów pracy;
 • prowadzenie spraw dotyczących prac interwencyjnych i robót publicznych;
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych;
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne przez osoby skazane przez sąd;
 • przekazywanie do realizacji uchwał rady, wniosków i interpelacji radnych, zarządzeń burmistrza dla wydziałów według właściwości;
 • prowadzenie rejestrów:
  • skarg, wniosków i petycji,
  • uchwał rady,
  • aktów prawa miejscowego,
  • zarządzeń, postanowień burmistrza,
  • wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  • interpelacji i wniosków radnych,
  • druków ścisłego zarachowania;
  • książki kontroli,
  • informacji publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z pieczęciami i tablicami urzędowymi;
 • prowadzenie spraw dotyczących wysyłania i przyjmowania korespondencji;
 • prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • obsługa poczty elektronicznej;
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie płatników składek ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • wykonywanie zadań obronnych w zakresie przygotowania materiałowego i organizacyjnego na potrzeby urzędu w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • prowadzenie spraw związanych z sołectwami, w tym:
  • prowadzenie rejestru i dokumentacji sołectw,
  • sprawy dotyczące funduszu sołeckiego,
  • obsługa wyborów w sołectwach;
  • zarządzania świetlicami wiejskimi.
 • prowadzenie rejestracji kobiet i mężczyzn na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
 • prowadzenie spraw wojskowych;
 • załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
 • przygotowanie i opiniowanie podań w sprawach uznania żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;
 • opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i gminy oraz planu ewakuacji /przyjęcia/ ludności;
 • potwierdzanie zaświadczeń o miejscu zameldowania dla osób pracujących za granicą:
 • nadzorowanie opracowywania planów obrony cywilnej w zakładach pracy oraz planów działania formacji obrony cywilnej;
 • planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w czasie pokoju;
 • prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:
  • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym opracowanie i aktualizacja gminnego planu zagrożenia kryzysowego gminy,
  • monitorowanie, analiza ocena zagrożeń,
  • obsługa i merytoryczne wsparcie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  • przekazywanie raportów i meldunków właściwym służbom;
 • współpraca z państwową i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie ochrony ppoż i bezpośredniej ochrony przed powodzią;
 • realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

Do zadań strażników Straży Miejskiej należą sprawy z zakresu:

 • ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwania nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • sporządzania dokumentacji niezbędnej w procesie nakładania mandatów i grzywien, w tym kontroli terminowości ich uiszczania;
 • współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczania miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowania i uczestnictwa w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
 • kontrola realizacji obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawa miejscowego;
 • eksploatacja i nadzór nad sprawnością techniczną samochodu służbowego Straży Miejskiej;
 • realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 • kontrola z zakresu realizacji ustawy o odpadach w tym kontrola pieców w zakresie spalania odpadów.

WYDZIAŁ FUNDUSZY I INWESTYCJI

Piotr Maciąg – kierownik
Wejście A, III piętro, pok. 25
tel. 68 355 59 60

Grzegorz Chomont – zastępca kierownika
Wejście A, III piętro, pok. 28
tel. 68 355 59 68

Justyna Bowtrukiewicz – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 23
tel. 68 355 59 71

Dorota Greń – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 23
tel. 68 355 59 71

Anna Ciszka-Marczewska – pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 24
tel. 68 355 59 74

Do zadań wydziału należy:

 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 • prowadzenie ewidencji gminnych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych;
 • prowadzenie rozliczenia pozyskanych środków pozabudżetowych w tym unijnych;
 • prowadzenie bazy informacyjnej o funduszach w tym funduszach Unii Europejskiej;
 • przekazywanie informacji o której mowa w pkt 4 jednostkom pomocniczym gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniom;
 • informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków unijnych;
 • planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie zadań wydziału;
 • udzielanie merytorycznego wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, w tym unijnych dla innych wydziałów, jednostek pomocniczych gminy, jednostek organizacyjnych gminy;
 • rozliczanie środków finansowych uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.
 • prowadzenie spraw związanych z promocją gminy w szczególności:
  • prowadzenie bazy informacyjnej o gminie,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych w tym publikacji, wydawnictw, filmów, zdjęć;
  • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich realizacji;
  • przekazywanie informacji o gminie i pracy jego organów do prasy, radia i telewizji;
  • zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi gminy, ukazującymi się w środkach masowego przekazu, gromadzenie ich i udzielanie sprostowań, komentarzy i informacji,
  • prowadzenie kroniki gminy,
  • promocji turystycznej;
 • prowadzenie strony internetowej urzędu;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności
 • prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 • prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie współpracy i korespondencji zagranicznej gminy, w tym z miastami partnerskimi,
 • współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami w tym prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy lub jej organów do stowarzyszeń lub fundacji;
 • prowadzenie kart obiektów hotelarskich i innych;
 • prowadzenie kontroli obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
 • promowanie przedsiębiorczości i prowadzenie w tym zakresie działalności informacyjnej;
 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów;
 • współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców;
 • prowadzenie spraw związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i innymi programami dotyczącymi wsi, a w szczególności:
  • przygotowywanie dokumentów związanych z programami wiejskimi i wniosków aplikacyjnych gminy,
  • nadzór nad realizacją programów o których mowa w lit.a,
  • pomoc przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych składanych przez sołectwa, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy, jednostki organizacyjne instytucje kultury gminy;
  • prowadzenie rejestru złożonych wniosków,
  • rozliczanie pozyskanych środków finansowych;
 • prowadzenie spraw związanych z turystyką;
 • udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych;
 • planowanie inwestycji i remontów;
 • koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie;
 • prowadzenie spraw w zakresie inwestycji prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją;
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami;
 • udzielanie merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym gminy w zakresie budownictwa;
 • dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wieloletnich planów inwestycyjnych, programów rewitalizacji, programów ochrony zabytków;
 • prowadzenie spraw rewitalizacji;
 • sporządzanie wniosków w celu pozyskania pomocy finansowej z programów pomocowych;
 • rozliczanie środków uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo – Budżetowym;
 • prowadzenie spraw określonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym:
  • przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy, usługodawcy,
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy,
  • przygotowywanie formularzy ofertowych dla oferentów,
  • określanie terminów składania ofert, terminu przetargu, ogłaszanie przetargu,
  • ogłaszanie zamówień publicznych poprzez ich zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub publikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  • obsługa komisji przetargowej prowadzenie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
  • przygotowywanie projektów umów z udzielonego zamówienia publicznego,
  • udzielanie instruktażu pracownikom urzędu z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • ogłaszanie zamówień publicznych na stronach internetowych urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej, prasie, na tablicy ogłoszeń urzędu;
 • prowadzenie spraw urzędu z zakresu zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy;
 • realizacja zadań obronnych związanych z przygotowaniem w budownictwie, zagospodarowaniu przestrzennym w gminie, w tym wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU i ZDROWIA

Aleksandra Danuta Stanisławska – kierownik
Wejście B, parter, pok. 31
tel. 68 355 59 64

Małgorzata Czernij – inspektor
Wejście B, parter, pok. 30
tel. 68 355 59 63

Do zadań wydziału należy:

 • prowadzenie rejestru publicznych i niepublicznych placówek oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, likwidacją lub reorganizacją jednostek oświaty, kultury i sportu;
 • przygotowywanie projektów statutów samorządowych instytucji kultury, ośrodków sportu oraz nowotworzonych placówek oświatowych;
 • współdziałanie z dyrektorami przy opracowywaniu i przedkładaniu do zatwierdzenia burmistrzowi projektów arkuszy organizacyjnych szkół;
 • przygotowywanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, samorządowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw kadrowych dotyczących dyrektorów placówek oświatowych;
 • kontrola i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat oraz nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego – prowadzenie postepowania egzekucyjnego;
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 • współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury i sportu;
 • prowadzenie spraw związanych z dowozami dzieci i młodzieży do szkół;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie projektów decyzji, rozliczanie przyznanych świadczeń;
 • współdziałanie z kuratorem oświaty w zakresie realizacji przez organy gminy zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;
 • prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych;
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a w szczególności:
 • ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu,
 • rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań;
 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, spraw społecznych;
 • prowadzenie rejestrów;
  • samorządowych instytucji kultury,
  • placówek oświatowych,
  • żłobków i klubów dziecięcych;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • realizacja zadań obronnych dotyczących oświaty i zdrowia wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 • prowadzenie spraw dotyczących żłobków i klubów dziecięcych w tym nadzoru nad nimi;
 • prowadzenie spraw dotyczących dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
 • prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń o imprezach artystycznych i rozrywkowych na terenie gminy oraz wydawanie decyzji w zakresie tych imprez; 

WYDZIAŁ SPOŁECZNY

Agnieszka Zielińska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58

Ewelina Iwańska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58

Robert Psiuk – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 18
tel. 68 355 59 59

Do zadań wydziału należy:

 • prowadzenie rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy;
 • przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i pobytu czasowego;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wymeldowywanie osób z pobytu stałego i czasowego;
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania dotyczących cudzoziemców;
 • aktualizowanie rejestru wyborców w oparciu o rejestr stały mieszkańców;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania i zameldowania na pobyt stały i czasowy na wniosek strony lub z urzędu;
 • sporządzanie wykazów kobiet i mężczyzn podlegających rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
 • sporządzanie wykazu mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej;
 • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 • zawiadamianie szkół o zmianach dotyczących dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 • zawiadamianie wojewody o wszelkich zmianach danych osobowych mieszkańców gminy;
 • prowadzenie rejestru wyborców w formie kartotekowej i elektronicznej;
 • wydawanie poświadczeń zameldowania oraz zaświadczeń o zameldowaniu;
 • udostępnianie danych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • przyjmowanie i elektroniczne przetwarzanie wniosków o wydanie, wymianę dowodów osobistych;
 • prowadzenie rejestrów wydanych dowodów osobistych;
 • wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
 • realizowanie zadań związanych z wyborami i referendami w zakresie swoich kompetencji;
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
 •  ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu zdrowia, spraw społecznych i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań;
 • współdziałanie z właściwymi organami w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczonej przez placówki otwartej opieki zdrowotnej;
 • opracowywanie i realizacja gminnych programów zdrowotnych.

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Joanna Rajewska-Jaworowicz – skarbnik gminy
Wejście A, II piętro, pok. 15
tel. 68 355 59 55

Małgorzata Bednarczuk – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 20
tel. 68 355 59 53

Urszula Gaczyńska – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Kamila Surdy – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Justyna Kmiecik – podinspektor
Wejście A, II piętro, pok. 17
tel. 68 355 59 57

Ewa Chroma – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 22
tel. 68 355 59 62

Katarzyna Kulesza – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Magdalena Sidor – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Anna Szmigiel – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 22
Tel. 68 355 59 62

Do zadań wydziału należy:

 • przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń burmistrza wraz z uzasadnieniem w sprawach budżetu i projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, pomocy publicznej, pomocy innym jednostkom samorządu,
 • analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie o zmiany w budżecie;
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy;
 • prowadzenie księgowości urzędu;
 • prowadzenie obsługi finansowej sołectw, w tym świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych;
 • prowadzenie ewidencji podatników podatków pobieranych przez gminę w oparciu o złożone deklaracje podatkowe, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty;
 • dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie ewidencji wniosków podatników:
 • a) o zastosowanie zwolnień w podatkach,
 • b) o zastosowanie ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty;
 • wystawianie faktur i księgowanie ich zapłaty;
 • sprawowanie nadzoru nad poborem podatków, w tym również rozliczanie inkasentów poboru podatków i opłat;
 • naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej, stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej;
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z funduszem sołeckim;
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z rozliczaniem się z gminną spółką komunalną;
 • prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych gminy;
 • przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi kredytami, pożyczkami, poręczeniami, gwarancjami;
 • prowadzenie spraw finansowych dotyczących uzyskania funduszy z Unii Europejskiej, właściwego ich rozliczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
 • prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych (podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON), sporządzanie, przesyłanie dokumentów w tym zakresie;
 • prowadzenie obsługi księgowej i finansowej pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej;
 • prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników;
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych;
 • wystawianie zaświadczeń interesantom o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach lub stanu zaległości wobec gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym prowadzenie współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • analiza wykorzystania przekazanych dotacji dla podległych jednostek i jej rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami;
 • rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami środków finansowych przekazanych na działalność pożytku publicznego;
 • współpraca z właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych;
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 • przekazywanie zarządzeń i innych aktów prawnych z wydziału do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) celem badania ich legalności;
 • prowadzenie spraw obronnych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację tych zadań oraz ich rozliczanie;
 • przygotowywanie analiz finansowych;
 • przygotowywanie projektów interpretacji podatkowych;
 • opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej;
 • przygotowanie strategii zarządzania długiem publicznym – analiza bieżąca i monitoring;
 • prowadzenia spraw z zakresu:
  • a) ulg, umarzania i rozkładania na raty należności gminy,
  • b) zwrotu podatku VAT dla gminy,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie rejestru ewidencji opłat cmentarnych;
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników związanych z nabyciem użytków rolnych

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Irena Zabielska – kierownik wydziału
Wejście A, I piętro, pok. 5
Tel. 68 355 59 45

Agnieszka Gelfort – Ozgowicz – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
Tel. 68 355 59 45

Dominika Korbik – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 4
Tel. 68 355 59 44

Alicja Zawrotniak – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Aleksandra Piotrowska – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Marlena Pisańska – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
Tel. 68 355 59 66

Paulina Pohorecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
Tel. 68 355 59 66

Maria Rudkiewicz – główny specjalista
Wejście A, III piętro, pok. 27
Tel. 68 355 59 67

Aurelia Potażnik – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 27
Tel. 68 355 59 67

Do zadań wydziały:

 • sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;
 • działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
 • sprawy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska;
 • przygotowywania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • opracowywanie założeń do gminnego programu ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, programów usuwania produktów zawierających azbest;
 • sprawdzanie poprawności kalkulacji cen za wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • realizacja zadań obronnych związanych gospodarowaniem zasobem mienia komunalnego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • sprawy gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw;
 • sprawy komunalizacji mienia, wywłaszczania;
 • sprawy scalania i podziału nieruchomości;
 • sprawy dotyczące zwiększania gminnego zasobu nieruchomości;
 • prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej i planistycznej;
 • prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja;
 • sprawy związanych z realizacją zadań określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze;
 • prowadzenie spraw w zakresie remontów prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją;
 • dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu;
 • opracowywanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji o charakterze lokalnym;
 • prowadzenie spraw z zakresu remontów dotyczących rewitalizacji;
 • opracowanie projektów planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe;
 • przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 • przygotowanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenie spraw związanych z nazwami miejscowości, ulic, placów;
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic miejscowości;
 • prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych;
 • sprawy związane ze spisami rolnymi;
 • sprawy melioracji w tym współpraca z gminną spółką wodną;
 • sprawy wyłączenia użytków rolnych z produkcji;
 • sprawy związane z leśnictwem, zalesianiem, łowiectwem, szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną;
 • sprawy związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 • prowadzenie kontroli w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt w szczególności:
  •  podejmowanie działań przeciwko właścicielom zwierząt, którzy okrutnie traktują zwierzęta lub rażąco je zaniedbują,
  •  prowadzenie spraw związanych z zabieraniem porzuconych psów i przekazywaniem ich do schronisk,
  • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów uznanych za agresywne i prowadzenie ich rejestru;
 • przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku i konopi;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją grzebowisk, i utylizacyjną padłych zwierząt
 • współpraca z inspekcją weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • sporządzanie list uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej;
 • prowadzenie spraw dotyczących zasięgania opinii izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczącego wsi, rolnictwa, rynków rolnych;
 • sprawy dotyczących dróg gminnych i oświetlenia drogowego;
 • sprawy dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 • sprawy utrzymania porządku i czystości w gminie oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;
 • prowadzenie ewidencji:
  • zbiorników bezodpływowych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • umów na odbiór odpadów komunalnych,
  • gminnej zabytków,
  • kąpielisk;
 • sprawy handlu, czasu pracy placówek handlowych i usługowych;
 • sprawy targowiska miejskiego, opłat targowych;
 • sprawy związane z cmentarzami wojennymi, komunalnymi;
 • sprawy związanych z utrzymaniem zieleni miejskich
 • realizacje zadań gminy wynikających z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym;
 • przygotowywanie zezwoleń:
  • na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych,
  • licencje transportowe i zezwolenia transportowe,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
  •  na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  • na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych.
 • realizacje zadań z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • gospodarowanie mieniem gminnym, które nie zostało przekazane innym użytkownikom;
 • sprawy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy izmianie Kodeksu cywilnego a w szczególności:
  • przydział lokali mieszkalnych i socjalnych,
  • opracowywania propozycji stawek czynszu za mieszkania,
  •  prowadzenia racjonalnej gospodarki lokalami mieszkalnymi;
 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi;
 • obsługa komisji mieszkaniowej;
 • sprawy dotyczących działalności gminnej spółki komunalnej;
 • sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminnego;
 • sprawy dotyczących konserwacji zabytków;
 • przygotowanie planu gospodarowania nieruchomościami gminy;
 • sprawy z zakresu zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego podatnikom podatku rolnego;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji.

OBSŁUGA PRAWNA
Katarzyna Szczepankiewicz – radca prawny
Wejście A, I piętro, pok. 3