Urząd Stanu Cywilnego

 

Kinga Kukuć – kierownik
tel. 68 355 59 52, e-mail: usc@kozuchow.pl

Alina Śmigiel – zastępca kierownika
tel. 68 355 59 52, e-mail: alina.smigiel@kozuchow.pl

Do zadań wydziału należy:

 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
 • komputerowa rejestracja aktów stanu cywilnego;
 • wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego;
 • przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
 • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;
 • załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej;
 • wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą;
 • odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego;
 • wydawanie zezwoleń o skróceniu terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 • uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
 • prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego;
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawie zmiany imienia dziecka;
 • uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych państw członkowskich dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa;
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
 • wydawanie zezwoleń na sporządzenie aktów stanu cywilnego;
 • sporządzanie wniosków do organu nadzoru w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia;
 • udostępnianie innych informacji na podstawie aktów stanu cywilnego;
 • wydawanie zezwoleń na zmianę nazwisk i imion;
 • występowanie do organu nadzoru o wyrażenie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego;
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
 • organizowanie jubileuszy setnych urodzin mieszkańców gminy oraz długoletniego pożycia małżeńskiego;
 • archiwizacja dokumentów stanu cywilnego i prowadzenie archiwum;

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1a
67-120 Kożuchów
Wejście C, parter

klauzulea dot. danych osobowych