Rada Miejska

SK Ł A D  R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 BRZEZIŃSKA BARBARA WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
2 DRZEWIECKI IRENEUSZ PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
3 GREŃ JACEK RADNY RADY MIEJSKIEJ
4 ISKRA ANNA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
5 JELINEK MARN RADNY RADY MIEJSKIEJ
6 KARDYNAŁ HENRYK RADNY RADY MIEJSKIEJ
7 NOWOCIEŃ ANDRZEJ RADNY RADY MIEJSKIEJ
8 PAZDYKA KRZYSZTOF RADNY RADY MIEJSKIEJ
9 PERDIAN HALINA WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI
SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ
10 PIKULSKI ADRIAN RADNY RADY MIEJSKIEJ
11 SKWIERCZYŃSKI PIOTR PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI RADY MIEJSKIEJ
12 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW RADNY RADY MIEJSKIEJ
13 WAJMAN GRZEGORZ WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ  
14 WALCZAK TOMASZ RADNY RADY MIEJSKIEJ
15 ŻAK RYSZARD PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

S K Ł A D  K O M I S J I  R E W I Z Y J N E J

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 ŻAK RYSZARD PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
2 GREŃ JACEK WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
3 ISKRA ANNA CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
4 KARDYNAŁ
HENRYK
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
5 SKWIERCZYŃSKI PIOTR CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

S K Ł A D  K O M I S J I  S K A R G,  W N I O S K Ó W  I  P E T Y C J I 

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 ISKRA ANNA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
2 NOWOCIEŃ ANDRZEJ WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
3 PAZDYKA KRZYSZTOF CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
4 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
5 WALCZAK TOMASZ CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

S K Ł A D  K O M I S J I   S P O Ł E C Z N O – B U D Ż E T O W E J

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 WAJMAN GRZEGORZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
RADY MIEJSKIEJ
2 WALCZAK TOMASZ WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
3 PERDIAN HALINA WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
4 BRZEZIŃSKA BARBARA CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
5 DRZEWIECKI IRENEUSZ CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
6 GREŃ JACEK CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
7 JELINEK MARCIN CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
8 KARDYNAŁ HENRYK CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
9 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
10 ŻAK RYSZARD CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ

S K Ł A D  K O M I S J I   R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 SKWIERCZYŃSKI PIOTR PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RADY MIEJSKIEJ
2 PAZDYKA KRZYSZTOF WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
3 NOWOCIEŃ ANDRZEJ CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
4 PERDIAN HALINA CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
5 PIKULSKI ADRIAN CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI