Gminne jednostki i spółki

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów

Kontakt:
Marta Skiba
tel. 68 355 24 21

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kożuchowie pomaga rodzinie w przezwyciężaniu trudności i kryzysów. Jednostka ta jest powoływana na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład GKRPA wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wniosek o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu do GKRPA może złożyć każdy. Następnie taka osoba jest wzywana na posiedzenie GKRPA w Kożuchowie i przeprowadzana jest z nią rozmowa motywująca do dobrowolnego podjęcia leczenia przeciwalkoholowego. Jeśli osoba wezwana wypiera problem alkoholowy, powoływany jest zespół biegłych lekarzy sądowych (psycholog i psychiatra) od uzależnienia alkoholowego. Lekarze ci wydają opinię psychiatryczno-psychologiczną na piśmie. Na jej podstawie przewodnicząca GKRPA w Kożuchowie konstruuje wniosek do Sądu Rejonowego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o orzeczenie wobec danej osoby obowiązku leczenia odwykowego od alkoholu w formie stacjonarnej bądź ambulatoryjnej, w zależności od tego, jakie będzie zalecenie biegłych lekarzy sądowych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie
ul. Elektryczna 9
67-120 Kożuchów

Kontakt:
tel. 68 355 20 61, 68 355 20 62
e-mail: sekretariat@uskom.eu

Spółka USKOM działa na rynku usług komunalnych od 1995 r. Do jej zadań należą: działalność wodociągowo-kanalizacyjną w zakresie dystrybucji wody i oczyszczania ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zarząd nieruchomościami oraz administracja cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie tworzą:

Zakład Usług Komunalnych:
Dział Techniczno – Konserwacyjny 68 355 20 61 wew. 25
Stanowisko ds. ekonomicznych 68 355 20 61 wew. 25
Stanowisko ds. technicznych i Logistyki 68 355 20 61 wew. 25
Adopcja piesków 68 355 20 61 wew. 25
Zakład Usług Pogrzebowych 68 355 20 61 wew. 32
Administracja Cmentarzy Komunalnych 68 355 20 61 wew. 32
Zakład Wodociągów i Kanalizacji:
Dział Oczyszczania Ścieków 533 31 88 39 wew. 27
Stanowisko ds. technicznych 533 31 88 39 wew. 27
Stanowisko ds. rozliczeń 533 31 88 39 wew. 23
Stanowisko ds. obsługi klienta 533 31 88 39 wew. 23
Wywóz nieczystości płynnych 533 31 88 39 wew. 23
Dział Produkcji Wody 68 355 22 08
Dział Utrzymania Sieci Wodno – Kanalizacyjnej 68 355 22 08
Pion Głównego Księgowego:
Kadry i Płace 533 31 88 42 wew. 24
Wydział Ekonomiczno – Finansowy 533 31 88 42 wew. 24
Dział Księgowości 533 31 88 42 wew. 24
Dział Windykacji 533 31 88 42 wew. 22
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
Stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych 68 355 20 61 wew. 31
Stanowisko ds. windykacji 68 355 20 61 wew. 31
Stanowisko ds. ekonomicznych 68 355 20 61 wew. 31
Stanowisko ds. technicznych 68 355 20 61 wew. 36
Stanowisko ds. organizacyjnych

Sekretariat

 

68 355 22 08 wew. 21

Jednostka Realizująca Projekt JRP 68 355 22 08 wew. 28