Urząd


TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

 1. wysłanie maila pod adres: um@kozuchow.pl,
 2. przesłanie informacji faksem pod numer:683555949,
 3. przesłanie informacji przez operatora pocztowego lub kurierem,
 4. złożenie pisemnej informacji w Urzędzie Miejskim w Kozuchowie.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
 3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego , która sprawę realizuje),
 4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie ),
 5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
 6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Urzędu Miejskiego będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kożuchowie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012r przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:

 1. Skorzystać w kontaktach z Urzędem Miejskim w Kożuchowie z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
 2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

 

Ratusz na środku rynku

Wydziały urzędu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Magdalena Zwolińska – sekretarz gminy
Wejście A, I piętro, pok. 10
tel. 68 355 59 76, sekretarz@kozuchow.pl

Sekretariat e-mail: um@kozuchow.pl

Michał Suski – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 14
tel. 68 355 59 70

Agnieszka Lewenberger – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 1
tel. 68 355 59 41

Teresa Kramczyńska – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 7
tel. 68 355 59 47

Łukasz Kortz – informatyk
Wejście A, II piętro, pok. 14
tel. 68 355 59 70

Barbara Wajman – specjalista służby bhp
Wejście A, I piętro, pok. 7, tel. 68 355 59 47

Maria Jakubowska – pomoc administracyjna
Wejście A, parter, pok. 29
tel. 68 355 59 40

Edyta Czaykowska – goniec
Wejście A, I piętro, pok. 7
Tel. 68 355 59 47,

Magdalena Zwolska – pomoc administracyjna
Wejście A, I piętro, pok. 7
Tel. 68 355 59 47

Magdalena Raszewska – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 2
Tel. 68 355 59 42

Paulina Pawłowska – pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 24
Tel. 68 355 59 74

Robert Budakowski – Komendant Straży Miejskiej
ul. 1 Maja 40, 67 – 120 Kożuchów
tel. 68 355 24 12, e-mail: strazmiejska@kozuchow.pl

Robert Psiuk – młodszy inspektor Straży Miejskiej
ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów
tel. 68 355 24 12, e-mail: strazmiejska@kozuchow.pl

Do zadań wydziału należy:

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;
 • prowadzenie spraw osobowych emerytów i rencistów urzędu;
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych;
 • zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań, uroczystości organizowanych przez burmistrza lub radę;
 • sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady, komisji w niewyodrębnionej komórce organizacyjnej – Biuro Rady zwana dalej „biurem”;
 • współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendum;
 • udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady, burmistrza;
 • przekazywanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych według właściwości do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) celem badania ich legalności;
 • przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego aktów prawa miejscowego;
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
 • prowadzenie spraw kadrowych kierowników samorządowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników;
 • prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkiem urzędu;
 • zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, oprogramowanie, materiały biurowe, czasopisma;
 • eksploatacja samochodów służbowych;
 • administrowanie systemami komputerowymi urzędu;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych środków podlegających ewidencji w urzędzie;
 • przygotowywanie wniosków burmistrza o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz odznak honorowych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;
 • prowadzenie tablic informacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu składanych oświadczeń majątkowych pracowników, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych;
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu PFRON;
 • prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk uczniowskich, studenckich, stażów pracy;
 • prowadzenie spraw dotyczących prac interwencyjnych i robót publicznych;
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych;
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne przez osoby skazane przez sąd;
 • przekazywanie do realizacji uchwał rady, wniosków i interpelacji radnych, zarządzeń burmistrza dla wydziałów według właściwości;
 • prowadzenie rejestrów:
  • skarg, wniosków i petycji,
  • uchwał rady,
  • aktów prawa miejscowego,
  • zarządzeń, postanowień burmistrza,
  • wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  • interpelacji i wniosków radnych,
  • druków ścisłego zarachowania;
  • książki kontroli,
  • informacji publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z pieczęciami i tablicami urzędowymi;
 • prowadzenie spraw dotyczących wysyłania i przyjmowania korespondencji;
 • prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • obsługa poczty elektronicznej;
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie płatników składek ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • wykonywanie zadań obronnych w zakresie przygotowania materiałowego i organizacyjnego na potrzeby urzędu w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • prowadzenie spraw związanych z sołectwami, w tym:
  • prowadzenie rejestru i dokumentacji sołectw,
  • sprawy dotyczące funduszu sołeckiego,
  • obsługa wyborów w sołectwach;
  • zarządzania świetlicami wiejskimi.
 • prowadzenie rejestracji kobiet i mężczyzn na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
 • prowadzenie spraw wojskowych;
 • załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
 • przygotowanie i opiniowanie podań w sprawach uznania żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;
 • opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i gminy oraz planu ewakuacji /przyjęcia/ ludności;
 • potwierdzanie zaświadczeń o miejscu zameldowania dla osób pracujących za granicą:
 • nadzorowanie opracowywania planów obrony cywilnej w zakładach pracy oraz planów działania formacji obrony cywilnej;
 • planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w czasie pokoju;
 • prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:
  • realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym opracowanie i aktualizacja gminnego planu zagrożenia kryzysowego gminy,
  • monitorowanie, analiza ocena zagrożeń,
  • obsługa i merytoryczne wsparcie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  • przekazywanie raportów i meldunków właściwym służbom;
 • współpraca z państwową i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie ochrony ppoż i bezpośredniej ochrony przed powodzią;
 • realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

Do zadań strażników Straży Miejskiej należą sprawy z zakresu:

 • ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwania nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • sporządzania dokumentacji niezbędnej w procesie nakładania mandatów i grzywien, w tym kontroli terminowości ich uiszczania;
 • współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczania miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowania i uczestnictwa w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
 • kontrola realizacji obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawa miejscowego;
 • eksploatacja i nadzór nad sprawnością techniczną samochodu służbowego Straży Miejskiej;
 • realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 • kontrola z zakresu realizacji ustawy o odpadach w tym kontrola pieców w zakresie spalania odpadów.

WYDZIAŁ FUNDUSZY I INWESTYCJI

Piotr Maciąg – kierownik
Wejście A, III piętro, pok. 25
tel. 68 355 59 60

Grzegorz Chomont – zastępca kierownika
Wejście A, III piętro, pok. 28
tel. 68 355 59 68

Justyna Bowtrukiewicz – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 23
tel. 68 355 59 71

Dorota Greń – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 23
tel. 68 355 59 71

Anna Ciszka-Marczewska – pomoc administracyjna
Wejście A, III piętro, pok. 24
tel. 68 355 59 74

Do zadań wydziału należy:

 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 • prowadzenie ewidencji gminnych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych;
 • prowadzenie rozliczenia pozyskanych środków pozabudżetowych w tym unijnych;
 • prowadzenie bazy informacyjnej o funduszach w tym funduszach Unii Europejskiej;
 • przekazywanie informacji o której mowa w pkt 4 jednostkom pomocniczym gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniom;
 • informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków unijnych;
 • planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie zadań wydziału;
 • udzielanie merytorycznego wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, w tym unijnych dla innych wydziałów, jednostek pomocniczych gminy, jednostek organizacyjnych gminy;
 • rozliczanie środków finansowych uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.
 • prowadzenie spraw związanych z promocją gminy w szczególności:
  • prowadzenie bazy informacyjnej o gminie,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych w tym publikacji, wydawnictw, filmów, zdjęć;
  • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich realizacji;
  • przekazywanie informacji o gminie i pracy jego organów do prasy, radia i telewizji;
  • zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi gminy, ukazującymi się w środkach masowego przekazu, gromadzenie ich i udzielanie sprostowań, komentarzy i informacji,
  • prowadzenie kroniki gminy,
  • promocji turystycznej;
 • prowadzenie strony internetowej urzędu;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności
 • prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 • prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie współpracy i korespondencji zagranicznej gminy, w tym z miastami partnerskimi,
 • współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami w tym prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy lub jej organów do stowarzyszeń lub fundacji;
 • prowadzenie kart obiektów hotelarskich i innych;
 • prowadzenie kontroli obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
 • promowanie przedsiębiorczości i prowadzenie w tym zakresie działalności informacyjnej;
 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów;
 • współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców;
 • prowadzenie spraw związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i innymi programami dotyczącymi wsi, a w szczególności:
  • przygotowywanie dokumentów związanych z programami wiejskimi i wniosków aplikacyjnych gminy,
  • nadzór nad realizacją programów o których mowa w lit.a,
  • pomoc przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych składanych przez sołectwa, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy, jednostki organizacyjne instytucje kultury gminy;
  • prowadzenie rejestru złożonych wniosków,
  • rozliczanie pozyskanych środków finansowych;
 • prowadzenie spraw związanych z turystyką;
 • udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych;
 • planowanie inwestycji i remontów;
 • koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie;
 • prowadzenie spraw w zakresie inwestycji prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją;
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami;
 • udzielanie merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym gminy w zakresie budownictwa;
 • dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wieloletnich planów inwestycyjnych, programów rewitalizacji, programów ochrony zabytków;
 • prowadzenie spraw rewitalizacji;
 • sporządzanie wniosków w celu pozyskania pomocy finansowej z programów pomocowych;
 • rozliczanie środków uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo – Budżetowym;
 • prowadzenie spraw określonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym:
  • przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy, usługodawcy,
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy,
  • przygotowywanie formularzy ofertowych dla oferentów,
  • określanie terminów składania ofert, terminu przetargu, ogłaszanie przetargu,
  • ogłaszanie zamówień publicznych poprzez ich zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub publikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  • obsługa komisji przetargowej prowadzenie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
  • przygotowywanie projektów umów z udzielonego zamówienia publicznego,
  • udzielanie instruktażu pracownikom urzędu z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • ogłaszanie zamówień publicznych na stronach internetowych urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej, prasie, na tablicy ogłoszeń urzędu;
 • prowadzenie spraw urzędu z zakresu zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy;
 • realizacja zadań obronnych związanych z przygotowaniem w budownictwie, zagospodarowaniu przestrzennym w gminie, w tym wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU i ZDROWIA

Aleksandra Danuta Stanisławska – kierownik
Wejście B, parter, pok. 31
tel. 68 355 59 64

Małgorzata Czernij – inspektor
Wejście B, parter, pok. 30
tel. 68 355 59 63

Do zadań wydziału należy:

 • prowadzenie rejestru publicznych i niepublicznych placówek oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, likwidacją lub reorganizacją jednostek oświaty, kultury i sportu;
 • przygotowywanie projektów statutów samorządowych instytucji kultury, ośrodków sportu oraz nowotworzonych placówek oświatowych;
 • współdziałanie z dyrektorami przy opracowywaniu i przedkładaniu do zatwierdzenia burmistrzowi projektów arkuszy organizacyjnych szkół;
 • przygotowywanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, samorządowych instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw kadrowych dotyczących dyrektorów placówek oświatowych;
 • kontrola i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat oraz nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego – prowadzenie postepowania egzekucyjnego;
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 • współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury i sportu;
 • prowadzenie spraw związanych z dowozami dzieci i młodzieży do szkół;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie projektów decyzji, rozliczanie przyznanych świadczeń;
 • współdziałanie z kuratorem oświaty w zakresie realizacji przez organy gminy zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;
 • prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych;
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a w szczególności:
 • ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu,
 • rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań;
 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, spraw społecznych;
 • prowadzenie rejestrów;
  • samorządowych instytucji kultury,
  • placówek oświatowych,
  • żłobków i klubów dziecięcych;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • realizacja zadań obronnych dotyczących oświaty i zdrowia wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 • prowadzenie spraw dotyczących żłobków i klubów dziecięcych w tym nadzoru nad nimi;
 • prowadzenie spraw dotyczących dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
 • prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń o imprezach artystycznych i rozrywkowych na terenie gminy oraz wydawanie decyzji w zakresie tych imprez; 

WYDZIAŁ SPOŁECZNY

Agnieszka Zielińska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58

Ewelina Iwańska – inspektor
Wejście B, parter, pok. 33
tel. 68 355 59 58

Robert Psiuk – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 18
tel. 68 355 59 59

Do zadań wydziału należy:

 • prowadzenie rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy;
 • przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i pobytu czasowego;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wymeldowywanie osób z pobytu stałego i czasowego;
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania dotyczących cudzoziemców;
 • aktualizowanie rejestru wyborców w oparciu o rejestr stały mieszkańców;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania i zameldowania na pobyt stały i czasowy na wniosek strony lub z urzędu;
 • sporządzanie wykazów kobiet i mężczyzn podlegających rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
 • sporządzanie wykazu mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej;
 • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 • zawiadamianie szkół o zmianach dotyczących dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
 • zawiadamianie wojewody o wszelkich zmianach danych osobowych mieszkańców gminy;
 • prowadzenie rejestru wyborców w formie kartotekowej i elektronicznej;
 • wydawanie poświadczeń zameldowania oraz zaświadczeń o zameldowaniu;
 • udostępnianie danych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • przyjmowanie i elektroniczne przetwarzanie wniosków o wydanie, wymianę dowodów osobistych;
 • prowadzenie rejestrów wydanych dowodów osobistych;
 • wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
 • realizowanie zadań związanych z wyborami i referendami w zakresie swoich kompetencji;
 • realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
 •  ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu zdrowia, spraw społecznych i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań;
 • współdziałanie z właściwymi organami w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczonej przez placówki otwartej opieki zdrowotnej;
 • opracowywanie i realizacja gminnych programów zdrowotnych.

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Joanna Rajewska-Jaworowicz – skarbnik gminy
Wejście A, II piętro, pok. 15
tel. 68 355 59 55

Małgorzata Bednarczuk – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 20
tel. 68 355 59 53

Urszula Gaczyńska – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Kamila Surdy – inspektor
Wejście A, II piętro, pok. 16
tel. 68 355 59 56

Justyna Kmiecik – podinspektor
Wejście A, II piętro, pok. 17
tel. 68 355 59 57

Ewa Chroma – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 22
tel. 68 355 59 62

Katarzyna Kulesza – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Magdalena Sidor – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 21
tel. 68 355 59 61

Anna Szmigiel – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 22
Tel. 68 355 59 62

Do zadań wydziału należy:

 • przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń burmistrza wraz z uzasadnieniem w sprawach budżetu i projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, pomocy publicznej, pomocy innym jednostkom samorządu,
 • analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie o zmiany w budżecie;
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy;
 • prowadzenie księgowości urzędu;
 • prowadzenie obsługi finansowej sołectw, w tym świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych;
 • prowadzenie ewidencji podatników podatków pobieranych przez gminę w oparciu o złożone deklaracje podatkowe, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty;
 • dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych;
 • prowadzenie ewidencji wniosków podatników:
 • a) o zastosowanie zwolnień w podatkach,
 • b) o zastosowanie ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty;
 • wystawianie faktur i księgowanie ich zapłaty;
 • sprawowanie nadzoru nad poborem podatków, w tym również rozliczanie inkasentów poboru podatków i opłat;
 • naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej, stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej;
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z funduszem sołeckim;
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z rozliczaniem się z gminną spółką komunalną;
 • prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych gminy;
 • przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi kredytami, pożyczkami, poręczeniami, gwarancjami;
 • prowadzenie spraw finansowych dotyczących uzyskania funduszy z Unii Europejskiej, właściwego ich rozliczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
 • prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych (podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON), sporządzanie, przesyłanie dokumentów w tym zakresie;
 • prowadzenie obsługi księgowej i finansowej pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej;
 • prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników;
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych;
 • wystawianie zaświadczeń interesantom o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach lub stanu zaległości wobec gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym prowadzenie współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • analiza wykorzystania przekazanych dotacji dla podległych jednostek i jej rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami;
 • rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami środków finansowych przekazanych na działalność pożytku publicznego;
 • współpraca z właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych;
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 • przekazywanie zarządzeń i innych aktów prawnych z wydziału do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) celem badania ich legalności;
 • prowadzenie spraw obronnych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację tych zadań oraz ich rozliczanie;
 • przygotowywanie analiz finansowych;
 • przygotowywanie projektów interpretacji podatkowych;
 • opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej;
 • przygotowanie strategii zarządzania długiem publicznym – analiza bieżąca i monitoring;
 • prowadzenia spraw z zakresu:
  • a) ulg, umarzania i rozkładania na raty należności gminy,
  • b) zwrotu podatku VAT dla gminy,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie rejestru ewidencji opłat cmentarnych;
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników związanych z nabyciem użytków rolnych

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Irena Zabielska – kierownik wydziału
Wejście A, I piętro, pok. 5
Tel. 68 355 59 45

Agnieszka Gelfort – Ozgowicz – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 5
Tel. 68 355 59 45

Dominika Korbik – inspektor
Wejście A, I piętro, pok. 4
Tel. 68 355 59 44

Alicja Zawrotniak – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Aleksandra Piotrowska – inspektor
Wejście A, II piętro, pok.  19
tel. 68 355 59 75

Marlena Pisańska – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
Tel. 68 355 59 66

Paulina Pohorecka – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 26
Tel. 68 355 59 66

Maria Rudkiewicz – główny specjalista
Wejście A, III piętro, pok. 27
Tel. 68 355 59 67

Aurelia Potażnik – inspektor
Wejście A, III piętro, pok. 27
Tel. 68 355 59 67

Do zadań wydziały:

 • sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;
 • działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
 • sprawy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska;
 • przygotowywania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • opracowywanie założeń do gminnego programu ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, programów usuwania produktów zawierających azbest;
 • sprawdzanie poprawności kalkulacji cen za wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 • realizacja zadań obronnych związanych gospodarowaniem zasobem mienia komunalnego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • sprawy gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw;
 • sprawy komunalizacji mienia, wywłaszczania;
 • sprawy scalania i podziału nieruchomości;
 • sprawy dotyczące zwiększania gminnego zasobu nieruchomości;
 • prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej i planistycznej;
 • prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja;
 • sprawy związanych z realizacją zadań określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze;
 • prowadzenie spraw w zakresie remontów prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją;
 • dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu;
 • opracowywanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnych inwestycji o charakterze lokalnym;
 • prowadzenie spraw z zakresu remontów dotyczących rewitalizacji;
 • opracowanie projektów planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe;
 • przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 • przygotowanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenie spraw związanych z nazwami miejscowości, ulic, placów;
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic miejscowości;
 • prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych;
 • sprawy związane ze spisami rolnymi;
 • sprawy melioracji w tym współpraca z gminną spółką wodną;
 • sprawy wyłączenia użytków rolnych z produkcji;
 • sprawy związane z leśnictwem, zalesianiem, łowiectwem, szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną;
 • sprawy związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 • prowadzenie kontroli w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt w szczególności:
  •  podejmowanie działań przeciwko właścicielom zwierząt, którzy okrutnie traktują zwierzęta lub rażąco je zaniedbują,
  •  prowadzenie spraw związanych z zabieraniem porzuconych psów i przekazywaniem ich do schronisk,
  • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów uznanych za agresywne i prowadzenie ich rejestru;
 • przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku i konopi;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją grzebowisk, i utylizacyjną padłych zwierząt
 • współpraca z inspekcją weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • sporządzanie list uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej;
 • prowadzenie spraw dotyczących zasięgania opinii izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczącego wsi, rolnictwa, rynków rolnych;
 • sprawy dotyczących dróg gminnych i oświetlenia drogowego;
 • sprawy dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 • sprawy utrzymania porządku i czystości w gminie oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;
 • prowadzenie ewidencji:
  • zbiorników bezodpływowych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • umów na odbiór odpadów komunalnych,
  • gminnej zabytków,
  • kąpielisk;
 • sprawy handlu, czasu pracy placówek handlowych i usługowych;
 • sprawy targowiska miejskiego, opłat targowych;
 • sprawy związane z cmentarzami wojennymi, komunalnymi;
 • sprawy związanych z utrzymaniem zieleni miejskich
 • realizacje zadań gminy wynikających z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym;
 • przygotowywanie zezwoleń:
  • na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych,
  • licencje transportowe i zezwolenia transportowe,
  • na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
  •  na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  • na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych.
 • realizacje zadań z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • gospodarowanie mieniem gminnym, które nie zostało przekazane innym użytkownikom;
 • sprawy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy izmianie Kodeksu cywilnego a w szczególności:
  • przydział lokali mieszkalnych i socjalnych,
  • opracowywania propozycji stawek czynszu za mieszkania,
  •  prowadzenia racjonalnej gospodarki lokalami mieszkalnymi;
 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi;
 • obsługa komisji mieszkaniowej;
 • sprawy dotyczących działalności gminnej spółki komunalnej;
 • sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminnego;
 • sprawy dotyczących konserwacji zabytków;
 • przygotowanie planu gospodarowania nieruchomościami gminy;
 • sprawy z zakresu zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego podatnikom podatku rolnego;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji.

OBSŁUGA PRAWNA
Katarzyna Szczepankiewicz – radca prawny
Wejście A, I piętro, pok. 3

Gminne jednostki i spółki

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów

Kontakt:
Marta Skiba
tel. 68 355 24 21

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kożuchowie pomaga rodzinie w przezwyciężaniu trudności i kryzysów. Jednostka ta jest powoływana na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład GKRPA wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wniosek o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu do GKRPA może złożyć każdy. Następnie taka osoba jest wzywana na posiedzenie GKRPA w Kożuchowie i przeprowadzana jest z nią rozmowa motywująca do dobrowolnego podjęcia leczenia przeciwalkoholowego. Jeśli osoba wezwana wypiera problem alkoholowy, powoływany jest zespół biegłych lekarzy sądowych (psycholog i psychiatra) od uzależnienia alkoholowego. Lekarze ci wydają opinię psychiatryczno-psychologiczną na piśmie. Na jej podstawie przewodnicząca GKRPA w Kożuchowie konstruuje wniosek do Sądu Rejonowego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o orzeczenie wobec danej osoby obowiązku leczenia odwykowego od alkoholu w formie stacjonarnej bądź ambulatoryjnej, w zależności od tego, jakie będzie zalecenie biegłych lekarzy sądowych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie
ul. Elektryczna 9
67-120 Kożuchów

Kontakt:
tel. 68 355 20 61, 68 355 20 62
e-mail: sekretariat@uskom.eu

Spółka USKOM działa na rynku usług komunalnych od 1995 r. Do jej zadań należą: działalność wodociągowo-kanalizacyjną w zakresie dystrybucji wody i oczyszczania ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zarząd nieruchomościami oraz administracja cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie tworzą:

Zakład Usług Komunalnych:
Dział Techniczno – Konserwacyjny 68 355 20 61 wew. 25
Stanowisko ds. ekonomicznych 68 355 20 61 wew. 25
Stanowisko ds. technicznych i Logistyki 68 355 20 61 wew. 25
Adopcja piesków 68 355 20 61 wew. 25
Zakład Usług Pogrzebowych 68 355 20 61 wew. 32
Administracja Cmentarzy Komunalnych 68 355 20 61 wew. 32
Zakład Wodociągów i Kanalizacji:
Dział Oczyszczania Ścieków 533 31 88 39 wew. 27
Stanowisko ds. technicznych 533 31 88 39 wew. 27
Stanowisko ds. rozliczeń 533 31 88 39 wew. 23
Stanowisko ds. obsługi klienta 533 31 88 39 wew. 23
Wywóz nieczystości płynnych 533 31 88 39 wew. 23
Dział Produkcji Wody 68 355 22 08
Dział Utrzymania Sieci Wodno – Kanalizacyjnej 68 355 22 08
Pion Głównego Księgowego:
Kadry i Płace 533 31 88 42 wew. 24
Wydział Ekonomiczno – Finansowy 533 31 88 42 wew. 24
Dział Księgowości 533 31 88 42 wew. 24
Dział Windykacji 533 31 88 42 wew. 22
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
Stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych 68 355 20 61 wew. 31
Stanowisko ds. windykacji 68 355 20 61 wew. 31
Stanowisko ds. ekonomicznych 68 355 20 61 wew. 31
Stanowisko ds. technicznych 68 355 20 61 wew. 36
Stanowisko ds. organizacyjnych

Sekretariat

 

68 355 22 08 wew. 21

Jednostka Realizująca Projekt JRP 68 355 22 08 wew. 28

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kinga Kukuć – kierownik
tel. 68 355 59 52, e-mail: usc@kozuchow.pl

Alina Śmigiel – zastępca kierownika
tel. 68 355 59 52, e-mail: alina.smigiel@kozuchow.pl

Do zadań wydziału należy:

 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
 • komputerowa rejestracja aktów stanu cywilnego;
 • wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego;
 • przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
 • prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;
 • załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej;
 • wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą;
 • odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego;
 • wydawanie zezwoleń o skróceniu terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 • uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
 • prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego;
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawie zmiany imienia dziecka;
 • uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych państw członkowskich dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa;
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
 • wydawanie zezwoleń na sporządzenie aktów stanu cywilnego;
 • sporządzanie wniosków do organu nadzoru w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia;
 • udostępnianie innych informacji na podstawie aktów stanu cywilnego;
 • wydawanie zezwoleń na zmianę nazwisk i imion;
 • występowanie do organu nadzoru o wyrażenie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego;
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
 • organizowanie jubileuszy setnych urodzin mieszkańców gminy oraz długoletniego pożycia małżeńskiego;
 • archiwizacja dokumentów stanu cywilnego i prowadzenie archiwum;

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1a
67-120 Kożuchów
Wejście C, parter

klauzulea dot. danych osobowych

 

 

 

Rada Miejska

SK Ł A D  R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 BRZEZIŃSKA BARBARA WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
2 DRZEWIECKI IRENEUSZ PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
3 GREŃ JACEK RADNY RADY MIEJSKIEJ
4 ISKRA ANNA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
5 JELINEK MARN RADNY RADY MIEJSKIEJ
6 KARDYNAŁ HENRYK RADNY RADY MIEJSKIEJ
7 NOWOCIEŃ ANDRZEJ RADNY RADY MIEJSKIEJ
8 PAZDYKA KRZYSZTOF RADNY RADY MIEJSKIEJ
9 PERDIAN HALINA WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI
SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ
10 PIKULSKI ADRIAN RADNY RADY MIEJSKIEJ
11 SKWIERCZYŃSKI PIOTR PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI RADY MIEJSKIEJ
12 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW RADNY RADY MIEJSKIEJ
13 WAJMAN GRZEGORZ WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ  
14 WALCZAK TOMASZ RADNY RADY MIEJSKIEJ
15 ŻAK RYSZARD PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

S K Ł A D  K O M I S J I  R E W I Z Y J N E J

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 ŻAK RYSZARD PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
2 GREŃ JACEK WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
3 ISKRA ANNA CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
4 KARDYNAŁ
HENRYK
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
5 SKWIERCZYŃSKI PIOTR CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

S K Ł A D  K O M I S J I  S K A R G,  W N I O S K Ó W  I  P E T Y C J I 

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 ISKRA ANNA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
2 NOWOCIEŃ ANDRZEJ WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
3 PAZDYKA KRZYSZTOF CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
4 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
5 WALCZAK TOMASZ CZŁONEK KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

S K Ł A D  K O M I S J I   S P O Ł E C Z N O – B U D Ż E T O W E J

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 WAJMAN GRZEGORZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
RADY MIEJSKIEJ
2 WALCZAK TOMASZ WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
3 PERDIAN HALINA WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI SPOŁECZNO-BUDŻETOWEJ
4 BRZEZIŃSKA BARBARA CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
5 DRZEWIECKI IRENEUSZ CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
6 GREŃ JACEK CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
7 JELINEK MARCIN CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
8 KARDYNAŁ HENRYK CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
9 SZUKIEŁOWICZ ZDZISŁAW CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ
10 ŻAK RYSZARD CZŁONEK KOMISJI SPOŁECZNO- BUDŻETOWEJ

S K Ł A D  K O M I S J I   R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 

R A D Y  M I E J S K I E J  W  K O Ż U C H O W I E

kadencja 2018 – 2023

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 SKWIERCZYŃSKI PIOTR PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RADY MIEJSKIEJ
2 PAZDYKA KRZYSZTOF WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
3 NOWOCIEŃ ANDRZEJ CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
4 PERDIAN HALINA CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
5 PIKULSKI ADRIAN CZŁONEK KOMISJI ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Burmistrz

Burmistrzem Kożuchowa jest Paweł Jagasek (od 2014 r.)

Paweł Jagasek: urodziłem się i mieszkam w Kożuchowie od 42 lat. Mam wykształcenie wyższe (specjalizacja: administracja europejska), ukończyłem też studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim (zarządzanie instytucjami pomocy społecznej). Swoją przygodę z lokalną polityką zacząłem jako radny w latach 2006-2010 – poznawałem wówczas kulisy pracy w samorządzie oraz próbowałem szukać rozwiązań pozwalających usprawnić życie mieszkańców mojego miasta. W 2010 r. wystartowałem po raz kolejny w wyborach i wygrałem je po zaciętej walce w okręgu jednomandatowym. W 2012 r. zostałem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kożuchowie. W 2014 r. mieszkańcy naszej gminy wybrali mnie na Burmistrza Kożuchowa.

Do zadań Burmistrza należy:

 • organizowanie i kierowanie pracą urzędu
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz
 • występowanie z wnioskiem o ogłoszenie aktów prawa miejscowego, uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu
 • nadzorowanie i realizacja budżetu gminy
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych, wykonywania innych uprawnień zwierzchnika służbowego (pracodawcy) w odniesieniu do pracowników urzędu
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielanych przez zarząd
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa, uchwałami rady i zarządu.

Kontakt:

Urząd Miejski
Rynek 1a
67-120 Kożuchów

tel. 68 355 59 76
fax: 68 355 59 49
e-mail: um@kozuchow.pl

Zapraszam mieszkańców w poniedziałki w godz. 14.00 -16.15 oraz w czwartki w godz. 9.00 -11.00.